هستی

زبان برنامه نویسی آموزشی فارسی

زبان برنامه نویسی هستی

زبان برنامه‌نویسی هستی، یک زبان برنامه نویسی تابعی فارسی با اهداف آموزشی است که علی‌رغم تابعی بودن، از پارادایم برنامه‌نویسی شی‌گرایی نیز پشتیبانی میکند.